Privatumo politika

1. Bendros sąvokos.

1.1. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip N1 HOME SIA, Reg. 40103621523, Juridinis adresas Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012 (toliau – ir Duomenų valdytojas) gauna, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos N1 Home gauna iš savo klientų ir asmenų, besilankančių svetainėje (toliau – Duomenų valdytojas). Duomenų subjektas arba Jūs). “Jūs”).

1.2. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, ty Duomenų subjektu. Tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis susijusi veikla, tokia kaip gavimas, įrašymas, keitimas, naudojimas, peržiūra, trynimas ar sunaikinimas.

1.3. Duomenų valdytojas laikosi teisės aktuose numatytų duomenų tvarkymo principų ir gali patvirtinti, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus.

2. Asmens duomenų gavimas, tvarkymas ir saugojimas.

2.1. Asmenį identifikuojančią informaciją Duomenų valdytojas gauna, tvarko ir saugo daugiausia per internetinės parduotuvės svetainę ir el..

2.2. Lankydamiesi ir naudodamiesi internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis sutinkate, kad bet kokia pateikta informacija būtų naudojama ir tvarkoma Privatumo politikoje nustatytais tikslais.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti asmens duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas mūsų privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už Duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, jeigu ji atsiranda dėl klaidingai pateiktų asmens duomenų.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

3.1.1. Vardas ir pavardė
3.1.2. Gimimo data
3.1.3. Kontaktinė informacija (el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris)
3.1.4. Sandorio duomenys (įsigytos prekės, pristatymo adresas, kaina, mokėjimo informacija ir kt.).
3.1.5. Bet kokia kita informacija, pateikta mums perkant svetainėje siūlomas paslaugas ir prekes arba bendraujant su mumis.

3.2. Be to, kas išdėstyta, Duomenų valdytojas turi teisę tikrinti pateiktų duomenų teisingumą naudodamasis viešai prieinamais registrais.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a, b, c ir f papunkčiai:

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) duomenų tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios susitariančioji šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu priemonėms atlikti prieš sutarties sudarymą;

c) tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti duomenų valdytojui priskirtiną teisinę prievolę;

f) tvarkyti būtina siekiant patenkinti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės, kurioms būtina apsaugoti asmens duomenis, yra svarbesni už tokius interesus, ypač jei duomenų subjektas yra vaikas.

3.4. Duomenų valdytojas saugo ir tvarko Duomenų subjekto Asmens duomenis tol, kol atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

3.4.1. Asmens duomenys būtini tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti;
3.4.2. Kol Duomenų valdytojas ir (ar) Duomenų subjektas gali realizuoti savo teisėtus interesus, tokius kaip pareikšti prieštaravimus arba pareikšti ar pareikšti ieškinį teismui, išorinių norminių aktų nustatyta tvarka;
3.4.3. Kol yra teisinė prievolė saugoti duomenis, pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą;
3.4.4. Kol galioja Duomenų subjekto sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jeigu nėra kito asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Pasibaigus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, taip pat baigiasi Duomenų subjekto asmens duomenų saugojimo terminas ir visi svarbūs asmens duomenys visam laikui ištrinami iš kompiuterinių sistemų ir elektroninių ir/ar popierinių dokumentų, kuriuose buvo atitinkami asmens duomenys arba šie dokumentai yra anoniminiai.

3.5. Duomenų valdytojas, siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mūsų vardu atlieka būtiną duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, buhalteriams, kurjerių tarnyboms ir kt. Duomenų tvarkytojas yra asmens duomenų valdytojas. Mokėjimo apdorojimą užtikrina mokėjimo platforma makecommerce.lv, būtent todėl mūsų įmonė mokėjimų vykdymui reikalingus asmens duomenis perduoda platformos savininkui Maksekeskus AS.
Esant reikalui, Jūsų asmens duomenis galime perduoti valstybės ir teisėsaugos institucijoms, siekdami apginti savo teisėtus interesus, prireikus rengdami, teikdami ir gindami teisinius reikalavimus.

3.6. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Latvijos Respublikos įstatymais, jūs turite teisę:
4.1.1. Prieiti prie savo asmens duomenų, gauti informaciją apie jų tvarkymą, taip pat reikalauti savo asmens duomenų kopijos elektroniniu formatu ir teisės perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas);
4.1.2. Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
4.1.3. Ištrinti savo asmens duomenis (būti pamirštam), išskyrus atvejus, kai įstatymai reikalauja duomenų saugojimo;s;
4.1.4. Atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4.1.5. Apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, teisę reikalauti, kad laikinai sustabdytume visų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;;
4.1.6. Kreipkitės į Duomenų valstybinę inspekciją
Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo galite pateikti asmeniškai užpildę formą adresu Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012, arba atsiųsdami prašymą elektroniniu būdu raštu klientų aptarnavimo tarnybai. info@n1home.lv.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo asmenų judėjimo. tokius duomenis ir kuri panaikina Direktyvą 95/46/EB ( Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat galiojančius Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti Privatumo politiką. Pataisymai įsigalioja po jų paskelbimo www.n1home.lv svetainėje.